Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ số Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-ĐHNT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2017 - 2018”, Trường Đai học Ngoại thương ban hành Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa” năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017

2.Đối tượng: Sinh viên K56 tại cơ sở Hà Nội

3. Số lượng sinh viên: dự kiến 3000 sinh viên

4. Nội dung:

5. Tổ chức thực hiện

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa cho sinh viên K56 tại cơ sở I Hà Nội;

Các đơn vị được phân công giảng dạy tại tuần sinh hoạt công dân sinh viên thực hiện chuẩn bị đề cương chi tiết về nội dung giảng dạy, phân công báo cáo viên giảng dạy và thực hiện việc giảng dạy theo đúng quy định của lớp học;

Các khoa quản lý sinh viên căn cứ kế hoạch xây dựng nội dung chương trình, dự trù kinh phí tổ chức chuyên đề 4, nộp về cho Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước ngày 10/8/2017 để tổng hợp và theo dõi thực hiện.