Tuần sinh hoạt CDSV

 Căn cứ số Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2017 - 2018

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại thương ban hành Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2017 - 2018 như sau:  

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế;
 3. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, sinh viên, nhiệm vụ của ngành học thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên; Giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp;
 4. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2017 - 2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
 5. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI:
 6. Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương.
 7. Phạm vi: Cơ sở Hà Nội, Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh.
 • THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa” cho sinh viên K56
 • Thời gian tổ chức: Từ 21/8/2017 – 31/8/2017
 • Thời lượng: 28 tiết
 • Nội dung: Tiếp tục tuyên truyền cho sinh viên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Giới thiệu về Trường Đại học Ngoại thương, truyền thống của Nhà trường; Giới thiệu các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giới thiệu về hoạt động của các đơn vị trong trường có liên quan đến hoạt động của sinh viên; Giới thiệu về hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các CLB; Giới thiệu thông tin chung về khoa, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và hoạt động của các khoa quản lý sinh viên.
 1. “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” cho sinh viên K55
 • Thời gian tổ chức: Từ 17/3/2018 – 25/3/2018
 • Thời lượng: 06 tiết
 • Nội dung: Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Giáo dục về ý thức nghề nghiệp, tư vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Thông tin về một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học; Một số vấn đề cập nhật về công tác đào tạo, rèn luyện sinh viên và hoạt động ngoại khóa của sinh viên, văn hóa ứng xử và môi trường văn minh học đường.
 1. “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” cho sinh viên K54
 • Thời gian tổ chức: Từ 03/3/2018 – 11/3/2018
 • Thời lượng: 06 tiết
 • Nội dung: Quán triệt Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Thông tin về một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học; Tư vấn học tập, đào tạo và định hướng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên; Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và an ninh, trật tự trường học.
 1. “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa” cho sinh viên K53
 • Thời gian tổ chức: Từ 14/10/2017 – 22/10/2017
 • Thời lượng: 06 tiết
 • Nội dung: Một số vấn đề kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Học phần tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Phổ biến Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên của năm học 2017 - 2018 theo đúng tiến độ;

Trên cơ sở kế hoạch này, Cơ sở II - TP.Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh chủ động xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa đảm bảo nội dung, thời lượng và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở. Báo cáo Ban giám hiệu kết quả thực hiện của học kỳ 1 trước ngày 15/2/2018, học kỳ 2 trước ngày 20/6/2018 (qua Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên), ĐT nội bộ: 291; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó..