Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến hoàn thành chương trình học tuần SHCDSV khóa 55. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ phòng CTCT&SV trước Thứ 3 ngày 22 tháng 5 năm 2018. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây

Phỏng CTCT&SV thông báo danh sách dự kiến cấp giấy chứng nhận tuần SHCDSV cho khóa 54. Nếu có ý kiến thắc mắc, sinh viên tới phòng CTCT&SV trước ngày 24 tháng 4 năm 2018 để giải quyết. Sau thời hạn trên mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây

Căn cứ Quy định số 2870/QĐ - ĐHNT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương, tất cả các sinh viên phải tham gia học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên và được Nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập.

Do đó với các sinh viên không tham gia học tập và không có bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên sẽ không được Nhà trường cấp Giấy chứng nhận và bị trừ điểm rèn luyện, đồng thời ảnh hưởng đến việc xét học bổng và khen thưởng sinh viên.  

Trưởng phòng CTCT&SV

(Đã ký)

Các bài khác...