Các văn bản ban hành

Đối tượng: Sinh viên K52 và sinh viên các khóa khác đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2017

Các biểu mẫu và Hướng dẫn ĐGKQRL toàn khóa tải ở cuối bài viết

Đối với những sinh viên xét bổ sung còn thiếu kết quả rèn luyện của các học kỳ trước, sinh viên phải nộp Đơn đề nghị xét bổ sung kết quả rèn luyện và bản ĐGKQRL của cá nhân các học kỳ còn thiếu cho Khoa. Các Khoa lập Bảng tổng hợp danh sách sinh viên xét bổ sung theo (Mẫu 05).

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản:

Mẫu đánh giá tải tại đây

Điểm Rèn luyện các kỳ tải tại đây