Hoạt động

Thực hiện Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học;

Được sự chỉ đạo của Ban giám Hiệu, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2017 và “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học tại Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể như sau:

 1. Mục đích
 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến vận động, giáo dục tới cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo, về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển hải đảo;
 3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến vận động, giáo dục tới cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu, phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
 4. Nội dung thực hiện:
 5. Đăng tải trên website của Trường Đại học Ngoại thương, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên nội dung các văn bản:
 • Luật tài nguyên, môi trường biển và hảo đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015;
 • Nghị quyết số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”;
 • Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học”
 • Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về môi trường.
 1. Tiếp tục đưa nội dung về chiến lược biển, hải đảo vào trong chương trình giảng dạy của Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa cho sinh viên toàn trường trong năm học 2017 - 2018.
 2. Treo băng rôn tuyên tuyền và phối hợp với CLB Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm Tuẫn lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới vào 8 tháng 6 năm 2017 tại sân Nhà A
 • Tổ chức thực hiện:
 1. Tại cơ sở Hà Nội: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch
 2. Tại Cơ sở TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh: Ban giám đốc các cơ sở chủ động phân công việc tổ chức thực hiện cũng như xây dựng nội dung thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế.

Văn bản đính kèm tải tại đây