Thực hiện Tờ trình số 02/TTr-ĐHNT-CTCT&SV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Phòng Công tác Chính trị và sinh viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo cho lớp trưởng các lớp K54, K55, K56 các nội dung sau đây:

Thực hiện Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học;

Được sự chỉ đạo của Ban giám Hiệu, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2017 và “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học tại Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể như sau:

Các bài khác...