Cơ cấu tổ chức

Năm 1967, sau khi trường Ngoại thương được thành lập, Bộ Ngoại thương đã chỉ đạo thành lập ngay Phòng Tuyên huấn. Sau đó đến năm 1996, Phòng tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Phòng Công tác chính trị và sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức trong toàn trường.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. Ông Lê Duy Hải

2. Ông Nguyễn Mạnh Tân

3. Ông Lê Xuân Phong

4. PGS, TS Nguyễn Như Tiến

5. ThS Đặng Việt Thường

6. TS Trần Việt Hùng

7. ThS Nguyễn Ngọc Lan (hiện nay)

Các thành tích đã đạt được:

- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

- Cá nhân đạt được tặng Bằng khen các cấp, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.