Chức năng - nhiệm vụ

1. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, nhân viên trong toàn trường.

2. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công theo năm học;

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác thi đua khen thưởng, chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức và sinh viên; hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định đó;

c) Về công tác quản lý sinh viên:

- Lập, thống kê, tổng hợp dữ liệu để quản lý sinh viên. Chủ trì, tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoa học; tổ chức thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy;

- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, Ban chấp hành Đoàn trường, Các câu lạc bộ sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện phấn đấu;

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp việc làm cho sinh viên;

- Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi vào nhập học, chăm sóc, phòng chống dich, bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy đinh; xử lý các trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật;

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên;

- Chủ trì và phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

- Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên; tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quản lý việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong sinh viên theo quy định;

- Chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học; đối thoại định kỳ với Hiệu trưởng;

- Tổ chức, phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa khác;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

d) Về công tác chính trị, thi đua khen thưởng:

- Tổ chức chỉ đạo quản lý phong trào thi đua trong toàn Trường, phát động đăng ký, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, xây dựng, bồi dưỡng phát huy tác dụng các điển hình của phong trào thi đua;

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, xét duyệt khen thưởng các danh hiệu thi đua với các cá nhân tập thể, đề xuất các trường hợp khen thưởng đột xuất; Làm các thủ tục trình duyệt các danh hiệu “suy tôn” do Nhà nước quy định; Quản lý, thống kê, báo cáo, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua hàng năm báo cáo Hiệu trưởng;

- Phối hợp với các phòng ban chức năng làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị trong toàn Trường;

- Chủ trì xây dựng và quản lý Phòng truyền thống của Trường; Lưu trữ những tài liệu có giá trị lịch sử của Trường;

- Quản lý và cấp phát thẻ công chức, viên chức, thẻ sinh viên trong toàn trường.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Trưởng (hoặc phó) Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là ủy viên thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng công chức, viên chức, sinh viên Trường; ủy viên thường trực Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, ủy viên các Hội đồng khác có liên quan.